Oferta

Biuro Usług Projektowych DROGPROJEKT Spółka z o.o. oferuje kompleksowe usługi w obszarze inżynierii lądowej, budownictwa komunikacyjnego takie jak:

Projektowanie

 • Opracowania studialne (np. STEŚ), koncepcje programowe.
 • Organizacje ruchu stałe i czasowe.
 • Projekty budowlane i wykonawcze dróg wszystkich kategorii, ulic, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów, chodników, placów.
 • Projekty budowlane i wykonawcze drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich – mostów, wiaduktów, przepustów, murów oporowych.
 • Projekty budowlane i wykonawcze dla towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Współpraca z Wykonawcą przy realizacji kontraktów w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

 • Ocena przedmiotu zamówienia, dokumentów przetargowych, przygotowanie pytań do Zamawiającego.
 • Opracowanie materiałów niezbędnych do wyceny inwestycji na etapie oferty (rysunków, schematów, wstępnych obliczeń i przedmiarów robót).
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych.
 • Wykonywanie kompleksowej dokumentacji projektowej, zgodnej z PFU, wraz z niezbędnymi pozwoleniami decyzjami, uzgodnieniami.
 • Nadzór autorski na etapie realizacji robót.

Ocena stanu technicznego

 • Przeglądy obiektów mostowych – roczne, pięcioletnie – rozszerzone i szczegółowe.
 • Ekspertyzy obiektów mostowych.
 • Ewidencje obiektów mostowych i drogowych.

Opracowania środowiskowe

 • Operaty wodnoprawne.
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia.
 • Raporty oddziaływania na środowisko.

Nadzory inwestorskie

 • Nadzory Inwestorskie nad budowami i remontami dróg, ulic i obiektów inżynierskich.
 • pełnienie roli Inżyniera Kontraktu nad inwestycjami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, EBI, EBOR, Banku Światowego, itp.